Festival Rules / Regulamin Festiwalu

ENGLISH VERSION BELOW

Regulamin Balfolk.pl Festival 0218

 • Organizatorzy
 • Organizatorem wydarzenia Balfolk.pl Festival 2018 (zwanego dalej Festiwalem) jest Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX (zwany dalej Organizatorem).
 • Współorganizatorami wydarzenia Balfolk.pl Festival są Fundacja Po Staremu oraz grupa nieformalna Bolfolk.pl (zwani dalej Współorganizatorami).
 • Postanowienia ogólne
 • Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Festiwal, a także urządzeń znajdujących się na nim
 • Niniejszy Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festiwalu będą przebywały na jego terenie. Każda osoba przebywająca terenie  Festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Festiwalu. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierające imię i nazwisko, funkcję,  logotypy organizatorów oraz nazwę Festiwalu.
 • „Przedstawiciele organizatora” osoby biorące czynny udział w organizowaniu Festiwalu oraz wolontariusze posiadający identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierające imię i nazwisko, funkcję,  logotypy organizatorów oraz nazwę Festiwalu.
 • „Teren Imprezy” oznacza wyznaczoną część Siedziby ZTL „Harnam”, na której odbywa się Festiwal.
 • „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
 • Odpowiedzialność
 • Pełnoletni uczestnicy festiwalu biorą w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 • Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 • Organizator, jego pracownicy lub zleceniobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Festiwalu, jeśli nie powstały one z ich winy. W szczególności, nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcia lub kradzieże rzeczy , do których może dojść w trakcie wydarzeń festiwalowych.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Festiwalu lub jego części, jeżeli przyczyny odwołania są niezależne od niego (np. żałoba narodowa, choroba artysty/instruktora ). Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego w trakcie trwania Festiwalu, zarówno wobec Organizatora, innych Uczestników, jak i podmiotów trzecich; w razie wypadku lub powstania jakiejkolwiek szkody, nie będzie dochodził od Organizatora, jego pracowników lub zleceniobiorców żadnych roszczeń, jeśli do wypadku lub szkody nie doszło z winy Organizatora, jego pracowników lub zleceniobiorców.
 • Zasady bezpieczeństwa
 • Wstęp na teren Festiwalu przysługuje wszystkim osobom posiadającym bilet w formie opaski, lub pieczątki, bądź imienny identyfikator. Okazanie opaski bądź pieczątki jest wymagane do wejścia na teren festiwalu.
 • Bilety w formie innej niż opaska, lub pieczątka podlegają wymianie na opaski i pieczątki w biurze festiwalowym, przy wejściu na teren festiwalu.
 • W przypadku warsztatów bilety elektroniczne uprawniające do uczestnictwa będą sprawdzane przed wejściem na teren warsztatu.
 • Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
 • materiałów wybuchowych;
 • wyrobów pirotechnicznych;
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 • napojów alkoholowych;
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • Wprowadzenie zwierząt na Teren Festiwalu przez Uczestników Festiwalu oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Festiwalu wymaga wcześniejszego zgłoszenia sprawy do organizatora, uzyskania zgody i ustalenia warunków.
 • Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 • Członkowie Służb Porządkowych oraz przedstawiciele organizatora  mogą odmówić wstępu na Festiwal oraz przebywania na niej osobom:
 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
 • zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
 • w ubiorze z identyfikacją klubów sportowych – piłkarskich;
 • w ubiorze z grafikami, lub napisami nawołującymi do nienawiści w szczególności na tle rasowym, lub nacjonalistycznym
 • Osoby znajdujące się na Festiwalu, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Festiwalu, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z Festiwalu.
 • W przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa, a w szczególności stwierdzenia posiadania Uczestnika Festiwalu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje ujęcia osoby, u której w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży stwierdzono te przedmioty, i po ich odebraniu sporządza notatkę z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 • Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz Przedstawicieli organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przebieg wydarzenia
 • Program Festiwalu i grafik zajęć opublikowany na stronie www.balfolk.pl oraz  na fan page’u na FB ma charakter wyłącznie informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby poszczególne wydarzenia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc i godzin poszczególnych wydarzeń oraz zapowiedzianych artystów.
 • Warunki rejestracji na warsztaty taneczne i potańcówki
 • Zakup biletów i rejestracja Uczestników Balfolk.pl Festival 2018 odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego www.bilety.balfolk.pl i zgodnie z jego regulaminem.
 • Wysyłając swoje dane za pośrednictwem formularza rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatorów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 • Warunki rezygnacji
 • Bilety na wszystkie wydarzenia, zarówno na potańcówki, jak i warsztaty są bezzwrotne.
 • Organizator umożliwia bezpłatną zmianę nazwiska, do którego jest przypisany bilet
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 • Biorąc udział w jakimkolwiek wydarzeniu odbywającym się w ramach Balfolk.pl Festiwal, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora i Współorganizatorów, a także w materiałach reporterskich patronów medialnych Festiwalu. Materiały te będą publikowane w szczególności, ale nie wyłącznie, na stronie internetowej www.balfolk.pl oraz profilu facebook.pl/balfolkpl i używane do promocji organizatorów i kolejnych edycji Festiwalu.
 • Postanowienia końcowe
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie do dnia rozpoczęcia Festiwalu, bez konieczności informowania, o tym na stronach www.
 • Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na miejscu, w trakcie Festiwalu i taka wersja będzie uważana za obowiązującą Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Regulations

 • Organizer
 • The main organizer of the Balfolk.pl festival (Festival) is jest Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX (Organizer)
 • The co-organizers of the Balfolk.pl festival are Fundacja Po Staremu and Grupa nieformalna Balfolk.pl (Co-organizers).
 • General provisions
 • The aim of this Regulations is to ensure the safety of the Festival by defining the rules of behavior for people present at the Festival, using the area where the Festival is carried out, as well as devices located on it.
 • These Regulations are addressed to all people present in the area of festival during the. Each person staying within the Festival area is obliged to comply with the statements of these Regulations.
 • The following terms used in the Regulations will have the following meanings:
 • “Safety and Information Services” means people appointed by the Organizer to take care of the safety of people participating in the Festival. The members of the Security and Information Services have ID badges placed in a visible place. Those IDs include the name and surname, function, organizer logotypes and the name of the Festival.
 • „Representatives of the organizer” means people taking active part in organizing the Festival and volunteers with IDs placed in a visible place that containing the name and surname, function, logotypes of the organizers and the name of the Festival.
 • “Area of the Event” means the designated part of the ZTL Harnam Headquarters where the Festival takes place.
 • “Event Participant” means a person participating in the Event.
 • Liability
 • All adult Event Participants (over 18 years of age) take part in it voluntarily and on their own responsibility.
 • Minors participate in the Festival under the sole responsibility of the people who supervise them.
 • The Organizer, its employees or contractors shall not be liable for any damages or loss that may occur before, during or after the Festival for which they are not at fault. They, especially, are not liable for any losses and thefts that may happen during festival events.
 • The Organizer reserves the right to cancel the Festival due to the reasons that are beyond the Organizer’s control (for example the national mourning, indisposition of the artist / dance teacher / workshop leader). The Organizer will not have any liability resulting from such a cancellation.
 • Event Participants are fully liable for all the damages caused by them during the Festival, both to the Organizer, other Event Participants and third persons; in the event of the accident or the appearance of any loss Event Participant will not hold the Organizer, its employees or contractors liable if they are not at fault.
 • Safety Rules
 • Admission to the Area of the Event is available to all persons who have a ticket in the form of a band, or a stamp, or a personal ID. The presentation of the band or stamp is required to enter the Area of the Event.
 • Tickets in a form other than the band, or a stamp are required to exchange the tickets for bands and stamps in the festival office, at the entrance to the Area of the Event.
 • On the workshops, electronic tickets entitling to participation will be checked before entering the workshop.
 • It is forbidden to bring to the Area of the Event and possess during the Festival::
 • weapons or other dangerous items;
 • explosives;
 • pyrotechnic products;
 • fire-hazardous materials;
 • alcoholic beverages;
 • narcotic drugs or psychotropic substances;
 • Bringing animals to the Area of the Event by Festival Participants or conducting any commercial or other commercial activity during the Festival requires prior notification of the matter to the Organizer, obtaining consent and setting conditions.
 • It is forbidden to block in any way emergency exits and routes, access roads for emergency services, hydrants and other equipment required in case of rescue or fire-fighting operations.
 • Members of the Safety and Information Services and Representatives of the Organizer may forbid admission to the Festival and the presence on it to people who:
 • Are under the visible influence of alcohol, intoxicants, psychotropic drugs or other similar agents;
 • Are possessing weapons or other dangerous objects, materials, articles, beverages, agents or substances;
 • Are behaving aggressively, provocatively or otherwise posing a threat to the safety or order of the Festival;
 • Wear clothing with the identification of sports clubs – football;
 • Wear chothing with graphics or inscriptions calling for hatred, in particular on racial or nationalist basis
 • Persons at the Festival, which will disturb the order, pose a threat to other Participants of the Event, violate good customs or who bring prohibited articles contrary to the prohibition or will not comply with the regulations will be removed from the Festival.
 • In case of suspicion of a crime, and in particular, possessing articles forbidden by law or this regulations the member of Safety and Information Services person may stop the suspected person until the police arrives
 • Event Participants and all other persons who are on the Area of the Event are obliged to follow the instructions of the Security and Information Services and the Organizer’s Representatives. Refusal to comply with these instructions may only result from their incompatibility with generally applicable laws.
 • Course of the Event
 • The programme of the Festival and the class schedule published on www.balfolk.pl and on the Facebook’s fan page have strictly informational character. The Organizer will take every effort to ensure that all the events happen according to the published programme.
 • The Organizer reserves the right to change the venues and the time of the specific events as well as the announced artists.
 • Conditions of registration for dance workshops and parties
 • Ticket payment and registration of the Balfolk.pl Festival Participants must be done via www.bilety.balfolk.pl service and according to its regulations.
 • By filling out and submitting registration form, the Event Participant agrees to processing of personal data by the organizers as necessary for the completion of the registration process as permitted by law (In accordance with the Act of the 29th of September 1997 on the Protection of Personal Data (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 • Conditions of resignation
 • Tickets for parties and dance workshops are non – refundable.
 • In case of resignation Event Participant can transfer his tickets to another person.
 • Image usage agreement
 • By taking part in any event during Balfolk.pl Festival an Event Participant agrees to his/her image fixed in any form (photos, recordings and others) be published and used for promotional and documentary purpose, by Organizer, Co-organizers, Partners and sponsors of the Festival.
 • Final provisions
 • The Organizer reserves the right to make changes to the Regulations at any time before the commencement day of the Festival without the need for any notification of the changes on www pages.
 • The current version of the Regulations will be available on festival venue during the Festival and it will be considered as valid and binding.
 • The organizer reserves the right to definitively interpret these regulations.